MONITOR ROME

UPCOMING SHOW

MONITOR LISBON


 

Tracing the Infrathin

Ana Catarina Teixeira, Eduardo Freitas, Elisa Montessori, Maria Laet,

José Taborda, primeira desordem e Thomas Braida

 

Until 21st May